DENUMIRE CONTRACT:

Lucrari de reparatii la invelitoare din tabla cutata la modulul HC11, situat in Campusul Social de unitati locative modulare Henri Coanda

DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA:

20.05.2021 09:28

TIP ANUNT:

Anexa 2

TIP CONTRACT:

Servicii

COD SI DENUMIRE CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

VALOARE ESTIMATA:

11.392,79  RON

DESCRIERE CONTRACT:

Lucrarile de reparatii constau in: desfacerea placilor de gips carton(rigips) , montat tavan gips carton (rigips), zugraveli lavabile interioare , reparatii instalatie scurgere, reparatii invelitoare din tabla cutanata , Pentru eficientizarea executarii lucrarilor este necesara incheierea unui contract de executie lucrari, care sa reglementeze executarea lucrarilor de reparatii la invelitoare din tabla cutata la modulul HC11, situat in Campusul Social de unitati locative modulare Henri Coanda . – conform caietului de sarcini si a antemasuratorii.Contractul de executie lucrari se va realiza in conformitate cu caietului de sarcini, cu antemasuratoarea publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract de lucrari. Termenul de executie si predare a lucrarii este de 20 de zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza cu reapectarea stricta a prevederilor HG 343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale. . In termen de 5 zile de la terminarea l, executantul are obligatia sa prezinte situatiile de lucrari. Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii sau prin depunerea la casierie a unor sume in numerar. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari Plata va fi efectuata in lei prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 de zile de la receptia lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

CONDITII DE PARTICIPARE:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de _____________, ora 12.00. in cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta , va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si prin imbracarea valorica a antemasuratorii disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1); declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.2); formularul de oferta (Formularul nr.3) declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie (Formularul nr.4) declaratii privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 5). Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”………….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

CRITERII DE ATRIBUIRE:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a antemasuratorii. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.