Declarații de avere și interese

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – AUGUST 2023

DA DI DOBRIN IULIANA Încetare mandat - Data publicării: 11.08.2023

DA DI CRISTESCU LILIANA - Data publicării: 11.08.2023

DA DI DAREA DANIEL - Data publicării: 08.08.2023

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – IULIE 2023

DA DI STERE HIRA - Incetare mandat

DA DI STERE HIRA - Rectificativa

DA DI DAMIAN IONEL - Incetare mandat

DA DI DAMIAN IONEL - Rectificativa

DA DI DAMIAN IONEL

DA DI DOBRIN IULIANA

DA DI FILIP CRISTINA-MADALINA

DA DI TIMOFTE ALEXANDRU-MARIUS

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – IUNIE 2023

DA DI GHIOCA MIHAI

DA DI STERE HIRA CALITATE DIRECTOR GENERAL

DA DI STERE HIRA CALITATE MEMBRU CA

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – NOIEMBRIE 2022

DA DI NIȚU MĂRIOARA

DA DI FILIP GHIOCA MIHAI

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – SEPTEMBRIE 2022

DA DI FILIP CRISTINA MADALINA

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – IULIE 2022

DA IULIANA DOBRIN

DI IULIANA DOBRIN

DA NITU MARIOARA

DI NITU MARIOARA

DA URSA IOAN LORIN

DI URSA IOAN LORIN

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – IUNIE 2022

DA STERE HIRA

DI STERE HIRA

DA TIMOFTE MARIUS

DI TIMOFTE MARIUS

DA DAMIAN IONEL

DI DAMIAN IONEL

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – FEBRUARIE 2022

DA-URSA-IOAN.pdf

DI-URSA-IOAN.pdf​

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – FEBRUARIE 2022 – incetare mandat

DA-PETRE-ADINA.pdf

DI-PETRE-ADINA.pdf

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – AUGUST 2021

DA-DI-PETRE-ADINA.pdf

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – AUGUST 2021 – încetare mandat

DA + DI IOANA BEȘTELIU _- Președinte CA

DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE – FEBRUARIE 2021

DA + DI STERE HIRA – Calitate Director General

DA + DI STERE HIRA – Calitate Membru CA

DA IONEL DAMIAN

DI IONEL DAMIAN – Membru CA

DA + DI IOANA BEȘTELIU – Președinte CA

DA TIMOFTE ALEXANDRU MARIUS

DI TIMOFTE ALEXANDRU MARIUS – Membru CA

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE – 2021 – încetare mandat

DA + DI GHEORGHE FLORIN – Calitate membru CA

DA GHEORGHE FLORIN

DI GHEORGHE FLORIN – Calitate Director General

DA + DI DOBRESCU DAN

DA + DI IONESCU SORIN LUCIAN

DA + DI SOLOM CRISTIAN

DA IONUȚ FÎNTÎNĂ

DI IONUȚ FÎNTÎNĂ

DA CATERINA DIAMANDESCU

DI CATERINA DIAMANDESCU

DA FLORIN SERGHEI

DI FLORIN SERGHE

DA CĂTĂLINA OLANDA PANTELIMON

DI CĂTĂLINA OLANDA PANTELIMON

DA + DI LAURENȚIU FLORIN ENCEANU

DA IULIANA DOBRIN

DI IULIANA DOBRIN

DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE –  Decembrie 2020

DA Damian Ion

DI Damian Ion

DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE – 2020

DA Gheorghe Florin

DI Gheorghe Florin

DA Ionescu Sorin Lucian

DI Ionescu Sorin Lucian

DA Solom Cristian

DI Solom Cristian

DA Dobrescu Dan

DI Dobrescu Dan

DA Damian Ion

DI Damian Ion

DA Diamandescu Caterina

DI Diamandescu Caterina

DA Dobrin Iuliana

DI Dobrin Iuliana

DA Pantelimon Catalina Olanda

DI Pantelimon Catalina Olanda

DA – Enceanu Florin Laurentiu

DI – Enceanu Florin Laurentiu

DA Serghei Florin

DI Serghei Florin

DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE

DA Damian Ion

DI Damian Ion

DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE

DA Dobrin Iuliana

DI Dobrin Iuliana

DA Pantelimon Catalina Olanda

DI Pantelimon Catalina Olanda

DA – Enceanu Florin Laurentiu

DI – Enceanu Florin Laurentiu

DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE – incetare mandat

DA Bobe Lacramioara Carmen

DI Bobe Lacramioara Carmen

DA Valcov Mioara Rodica

DI Valcov Mioara Rodica

DA – Ciobanu Ion

DI – Ciobanu Ion

DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE

Ciobanu Ion - Declaratie de interese

Ciobanu Ion - Declaratie de avere

Solom Cristian - Declaratie de avere - rectificativa

DA rectificativa - Ionescu Sorin Lucian

DI rectificativa - Ionescu Sorin Lucian

DA rectificativa - Diamandescu Caterina

DA Bobe Lacramioara Carmen

DA Diamandescu Caterina

DA Gheorghe Florin

DA Ionescu Sorin Lucian

DA Serghei Florin

DA Solom Cristian

DA Valcov Mioara Rodica

DI Bobe Lacramioara Carmen

DI Diamandescu Caterina

DI Gheorghe Florin

DI Ionescu Sorin Lucian

DI Serghei Florin

DI Solom Cristian

DI Valcov Mioara Rodica

DECLARATII DE AVERE SI DE INTERESE – incetare mandat

DA Bobe Lacramioara Carmen

DA Diamandescu Caterina

DA Gheorghe Florin

DA Ionescu Sorin Lucian

DA Puscasu Georgiana

DA Solom Cristian

DA Valcov Rodica Mioara

DI Bobe Lacramioara Carmen

DI Diamandescu Caterina

DI Gheorghe Florin

DI Ionescu Sorin Lucian

DI Puscasu Georgiana

DI Solom Cristian

DI Valcov Rodica Mioara

DECLARATII DE AVERE –  Februarie 2019

DA Motataianu Iulia Madalina

DA Tudorache Gheorghe

DECLARATII DE INTERESE – Februarie 2019

DI Motataianu Iulia Madalina

DI Tudorache Gheorghe

DECLARATII DE INTERESE – Noiembrie 2018

DI Gheorghe Florin

DI Dobrescu Dan

DI Solom Cristian

DI Ionescu Sorin Lucian

DECLARATII DE AVERE – Noiembrie 2018

DA Gheorghe Florin

DA Dobrescu Dan

DA Solom Cristian

DA Ionescu Sorin Lucian

DECLARATII DE INTERESE – Iunie 2018

DI Bobe Lacramioara

DI Tudorache Gheorghe

DI Diamandescu Lucian

DI Tanase Ovidiu

DI Valcov Mioara

DI Motataianu Madalina

DI Ionescu Lucian

DI Puscasu Georgiana

DI Ciobanu Ion