Administratia Fondului Imobiliar Constanța este înființată prin HCLM Constanța nr. 332 / 02.08.1996, este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

Activităţile noastre se desfăşoară în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare şi a altor prevederi legale.

Avem are ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

În realizarea obiectului principal de activitate, sunt duse la îndeplinire următoarele acțiuni:

Administrarea, întreţinerea şi repararea fondului locativ din patrimoniul public şi privat, închirierea acestuia ca locuinţe sau spaţii cu altă destinatie, în condiţiile legii şi Hotărârea Consiliului Local Municipal Constanţa.

Verificarea şi întocmirea documentaţiilor şi a contractelor de vânzare – cumpărare a locuinţelor construite din fondurile statului sau trecute în proprietatea statului şi spaţiile cu altă destinaţie, care prin lege pot fi supuse vânzării, cu respectarea tuturor prevederilor legii, a normelor de aplicare a documentelor tehnice şi juridice a imobilului şi situaţiei tehnice şi juridice a imobilului în momentul vânzării.

Perfectarea contractelor de închiriere.

Întocmirea documentaţiilor specifice prelungirilor de contracte.

Organizarea de licitaţii pentru spaţiile cu altă destinaţie (închirieri, vânzări, concesionări) conform legii prin comisia stabilită de Regie.

Execută autorizat expertize tehnice, relevee, evaluări, documentaţii tehnice şi juridice, destinate fondului locativ sau altă destinaţie şi stadii de fezabilitate pentru agenţi economici “persoane fizice sau juridice” in conditiile legii

Comerţ en gross şi en detaile, cu amănuntul, alimentaţie publică.

Amenajarea, administrarea şi întreţinerea pieţelor agroalimentare, obor, târg, bazare, clădirile aferente din pieţe, grupuri sanitare şi alte locuri publice destinate activităţilor comerciale, precum şi dezvoltarea de noi obiective în funcţie de necesităţile populaţiei.

Exploatarea eficientă   a  patrimoniului   aferent  sectorului  prin   asocieri, închirierii, prestări de servicii şi alte activităţi legale, realizate de noi.

Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor comerciale în pieţe, târguri, oboare, bazare şi platourile pentru desfacerea produselor agricole (legume, fructe), produse animaliere, alte produse agricole, mărfuri generale şi alimentaţie publică în vederea realizării unui comerţ legal şi civilizat.

Asigurarea igienizării întregului sector pieţe, respectarea normelor sanitare şi sanitar veterinare, asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru analiza calităţii produselor agroalimentare, conform legislaţiei în vigoare.

 

În cadrul Administratiei Fondului Imobiliar Constanța  funcționează următoarele servicii:

Organizarea este validată de Consiliul de Administraţie şi Consiliul Local al Municipiului Constanța.

 

Legislația relevantă domeniului de activitate al Regiei:

• O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ;

• O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

• H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

• Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

• O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003, cu modificările și completările ulterioare;

• O.G. nr.15/1993 privind măsuri pentru restructurarea activității regiilor, cu modificarile și completările ulterioare;

• Art.792 și urm. coroborate cu art.858-870 din Legea nr.287/2009 Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Cod etica

Regulament organizare si functionare

ORGANIGRAMA RAEDPP 2021