ACTELE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE LOCUINTE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT:


 1. Cerere tip – ridicata de la Registratura Fondului Imobiliar Constanta – etaj 1
 2. Certificat fiscal eliberat de S.P.I.T., care sa ateste faptul ca nu figurati cu imobil proprietate personala de la data de 01.01.1990 si pana in prezent – (pentru toti membrii majori inscrisi in contract);
 1. Declaratie notariala din care sa reiasa faptul ca :– nu figurati cu imobil proprietate personala de la 01.01.1990 si pana in prezent pe teritoriul Romaniei (pentru membrii majori inscrisi in contract);– dvs., in calitate de titular al contractului de inchiriere locuiti efectiv cu familia in spatiul si nu ati cedat dreptul de folosinta – partial sau integral – altor persoane;- nu figurati cu venituri (in cazul in care nu faceti dovada venitului net realizat dvs si membrii majori inscrisi in contract)
 2. Adeverinta de salarizare sau dupa caz: cupon pensie/adresa emisa de Casa Judeteana de Pensii care sa ateste ca nu beneficiati de pensie; adresa emisa de catre Inspectoratul Teritorial de Munca care sa ateste ca nu figurati cu contract individual de munca (pentru membrii majori inscrisi in contract);
 3. Acte stare civila-in copie: carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (pentru membrii majori inscrisi in contract);
 4. Adeverinta asociatia de proprietari / locatari;
 5. Chitanta cu chiria achitata la zi , dovada achitarii utilitatilor (RAJA, RADET) – in copie.

  ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARELOR PENRU LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

  * Dosar de încopciat cu sină

  1. Cerere de mână – titularul cererii să fie major (Notă: cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu;)
  2. Copii xerox de pe actele de stare civilă ale solicitantului şi membrilor familiei acestuia (cărţi de identitate valabile, certificate de căsătorie, certificate de naştere şi după caz, sentinţa de divorţ);
  1. Declaraţie notarială (soţ, soţie, copii majori), la orice notar public, din care să reiasă că nu detineţi şi nu aţi înstrăinat locuinţă proprietate persoanală pe teritoriul româniei de la data de 01.01.1990;
  2. Adeverinţă cu domiciliile deţinute eliberată de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi stare civilă al municipiului constanţa sau, după caz, din localitatea de domiciliu (soţ, soţie, membrii majori), de la data de 01.01.1990;
  3. Certificat de la agenţia fiscală (soţ, soţie, membrii majori) de care aparţineţi cu domiciliul din buletin că nu detineţi şi nu aţi înstrăinat locuinţă proprietate persoanală de la data de 01.01.1990;
  4. Adeverinţă medicală sau orice act doveditor al existentei unei boli cronice (soţ, soţie, altă persoană aflată în întreţinerea solicitantului), după caz;
  5. Copie de pe actul de studii (soţ, soţie);
  6. Adeverinţă de salarizare, cupon pensie, sau, după caz, declaraţie notarială din care să reiasă faptul că nu realizaţi venituri.

  ACTELE NECESARE IN VEDEREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE TEREN / CURTE:

  1. Cerere tip – ridicata de la Registratura R.A.E.D.P.P. Constanta – etaj 1
  2. Copie CVC
  3. Plan cadastral
  4. Certificat mostenitor; certificat de deces (acolo unde este cazul)
  5. Carte de identitate;
  6. Chitanta cu chiria achitata la zi;

HCL 324 din 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit

Legea locuintei-114 din1996

Norme metodologice Legea locuintei

HG 310 din 2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei