DENUMIRE CONTRACT:

Servicii de supraveghere a utilizarii echipamentelor de agrement din incinta parcurilor de distractie tip „Tara Piticilor” situate in parcul Tabacarie, Aleea Nalbei si Bd.I.C.Bratianu

DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA:

10.05.2021 14:00

TIP ANUNT:

Cumparari directe

TIP CONTRACT:

Servicii

COD SI DENUMIRE CPV:

71356000-8 – Servicii tehnice (Rev.2)

VALOARE ESTIMATA:

115.000,00  RON

CAIET DE SARCINI:

DESCRIERE CONTRACT:

In vederea desfasurarii in deplina siguranta a activitatilor de joaca si intretinerea obiectivelor in care sunt amplasate diferite aparate de joaca profesionale, unele din acestea cu mecanismede rulare, alunecare, rotire, balansare, etc. destul de complexe, este necesara achizitionarea serviciilor de supraveghere a echipamentelor de agrement in vederea desfasurarii in deplina siguranta a activitatilor de joaca din incinta parcurilor de distractii tip „Tara Piticilor” situate in parcul Tabacarie, aleea Nalbei si B-dul I.C.Bratianu, cu o firma care sa asigure respectarea tuturor normelor si standardelor europene, prin incheierea unui contract cu valabilitate de 12 luni. Activitatile de supraveghere a modului de exploatare a echipamentelor pentru agrement se vor desfasura in regim de zi, dupa un program stabilit de achizitor astfel: un post (1) de supraveghere pentru locurile de joaca la „Tara Piticilor” din parcul Tabacariei cu program de 11 ore pe zi 7 zile pe saptamana (2 persoane la program de 1 zi cu 1 zi) si un post (2) de supraveghetor , care va avea program 5 zile pe saptamana cate 8 ore pe zi (responsabil cu activitatea de supraveghere a modului de exploatare a elementelor de joaca din obietivele: „Tara Piticilor” aleea Nalbei si „Tara Piticilor” Bd.I.C.Bratianu).

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract, cu respectarea caietului de sarcini publicat in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Termenul de executie: 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Modalitati de plata: Decontarea serviciului se va face pe baza proceselor verbale de receptie (se vor intocmi lunar), a situatiei de plata lunare si a facturilor emise de prestator, in termen de 30 de zile de la inregistrarea documetelor justificative la sediul beneficiarului.

CONDITII DE PARTICIPARE:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 – introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoare de inaintare, sau electronic pe mail la adresa: achizitii@raedpp-constanta.ro, pana la data de 10.05.2021, ora 14.00. Oferta va fi inaintata cu scrisoare de inaintare in care vor fi precizate datele de identificare ale ofertantului, datele de contact (telefon, fax, mail), precum si denumirea achizitiei pentru care se depune oferta. Oferta va respecta în totalitate cerintele caietului de sarcini si formularele care sunt atasate prezentului anunt. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si formularele atasate anuntului si disponibile pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”.  Oferta tehnica trebuie sa indeplineasca minim conditiile prevazute in caietul de sarcini. Oferta financiara va fi elaborata astfel incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la pretul total ofertat pentru prestarea serviciilor. Oferta va cuprinde distinct toate elementele care intra in formarea pretului final cat si manopera pe luna/angajat an 2021 si valoarea totala a manoperei/2021 (pret/ora de munca x total ore lucrate) + valoarea abonamentului pe 2 (doua) linii pentru persoana care va desfasura activitatea la “Tara Piticilor” aleea Nalbei si “Tara Piticilor Bd.I.C.Bratianu. Ofertantul va completa si prezenta (formularul de oferta nr.3 + Anexa 1.). Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”..conform anunt nr ….din data.. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

CRITERII DE ATRIBUIRE:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Adjudecarea se va face pe valoarea ofertata totala. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Etichetat ca: