Denumire oficiala: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta   CIF: RO 2746784 
Adresa: Strada Tomis nr.101   Tara: Romania
Tel: +40 241580523   Fax: +40 241580523   E-mail: edpp.ra@gmail.com   Punct(e) de contact: Hira Stere   In atentia: : Hira Stere
ANUNT

DENUMIRE CONTRACT:

Lucrari de reparatii aferente spatiilor de joaca pentru copii din parcurile de distractii tip „Tara Piticilor” situate in Parcul Tabacarie, str.Nalbei si Bd.I.C.Bratianu aflate in administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta

DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA:

25.08.2021 12:00

TIP ANUNT:

Cumparari directe

TIP CONTRACT:

Lucrari

COD SI DENUMIRE CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

VALOARE ESTIMATA:

152.698,71  RON

CAIET DE SARCINI:

DESCRIERE CONTRACT:

Lucrarile de reparatii aferente constau in: zugraveli lavabile, vopsitorii, reparatii instalatii sanitare si electrice, reparatii garduri, reparatii platforme lemn, etc. – in conformitate cu caietul de sarcini si antemasuratorile. Pentru eficientizarea executarii lucrarilor este necesara incheierea unui contract de executie lucrari, care sa reglementeze executarea lucrarilor de reparatii aferente spatiilor de joaca pentru copii din parcurile de distractii tip „Tara Piticilor” situate in Parcul Tabacarie, str.Nalbei si Bd.I.C.Bratianu aflate in administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta – conform caietului de sarcini si a antemasuratorilor. Contractul de executie lucrari se va realiza in conformitate cu caietului de sarcini, cu antemasuratorile publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract de lucrari. Termenul de executie si predare a lucrarii este de 90 de zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza cu reapectarea stricta a prevederilor HG 343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale. Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari. Plata va fi efectuata in lei prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 de zile de la receptia lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

CONDITII DE PARTICIPARE:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Cta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adr: achizitii@raedpp-constanta.ro / edpp.ra@gmail.com, pana la data de 25.08.2021, ora 12:00. Oferta depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Cta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adr.autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conf. cu caietul de sarcini si prin imbracarea valorica a antemasuratorilor disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urm. documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului(Formularul nr.1);declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al rel. de munca (Formularul nr.2);formularul de oferta (Form. nr.3) si anexa la Form nr.3; angajament de participare si disponibilitate (Form. nr.4); declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie (Form. nr.5); declaraţie privind evitarea conflictului de interese (Form. nr.6); declaratie pe proprie raspundere, prin care ofertantul confirma ca, daca oferta sa va fi declarata castigatoare si el va deveni executant al contr, perioada de garantie pentru buna executie a lucrarilor realizate de el (delimitata intre momentul receptiei la terminarea lucrarilor si momentul receptiei finale) pe care o va acorda lucrarilor executate, in conf. cu documentatia tehnica, este de 12 luni. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la nr. prezentului anunt publicitar. Ex:”…conf. anunt nr ..din data…”.Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

CRITERII DE ATRIBUIRE:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a antemasuratorilor. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.