DENUMIRE CONTRACT:

Servicii de intretinere a spatiilor verzi situate in parcurile de distractii administrate de catre R.A.E.D.P.P. Constanta

DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA:

19.07.2021 08:10

TIP ANUNT:

Cumparari directe

TIP CONTRACT:

Servicii

COD SI DENUMIRE CPV:

77310000-6 – Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)

VALOARE ESTIMATA:

106.111,60  RON

CAIET DE SARCINI:

DESCRIERE CONTRACT:

Serviciile de intretinere a spatiilor verzi la obiectivele: Parc de distractii tip” Tara Piticilor” situat in Parcul Tabacarie, Parc de distractii tip” Tara Piticilor” si” Terenul de sport ” aleea Nalbei , Parc de distractii Tip ” Tara Piticilor” si ” Teren de Sport” b-dul I.C. Bratianu, Pista Rolleri, Skateri, bicilisti si functii conexe -Gravity Park” Park Tabacarie, conform caiet de sarcini nr.3111/13.07.2021. Contractul de servicii se va realiza in conformitate cu caietului de sarcini, publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

Serviciile vor fi executate pe baza de contract . Termenul de executie a serviciilor este in lunile iulie 2021 – septembrie 2021 conform caietului de sarcini. Plata va fi efectuata in lei prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 de zile de la receptia serviciului, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea serviciilor lunare .

CONDITII DE PARTICIPARE:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de ora 12.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1) ; declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.3); formularul de oferta (Formularul nr.2)+ anexa1+anexa 2+anexa 3 angajament de participare si disponibilitate (Formularul nr.4) declaratii privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 5). Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”………….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

CRITERII DE ATRIBUIRE:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a antemasuratorii. Va fi ofertata valoarea totala a lucrarii, precum si separat pentru fiecare categorie de lucrarii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.