ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

in conformitate cu

NORMELE PROCEDURALE INTERNE

pentru achizitia serviciilor sociale si a serviciilor specifice prevazute in anexa 2 din Legea nr. 98/2016 avand valoarea estimata mai mare decat pragul stabilit la art. 7 alin. (5) si mai mica/egala decat/cu pragul stabilit la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

R.A.E.D.P.P. Constanta, in calitate de autoritate contractanta, va supune atentiei achizitia serviciilor de paza si protectie a sediilor R.A.E.D.P.P. Constanta si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sa pentru 12 luni.

Se va incheia un contract cu o valabilitate de 12 de luni.

1. Valoarea estimata a achizitiei :984.458,60 lei fara TVA

2. Codul CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

3. Sursa de finanţare: bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanta

4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor

5. Locul prestarii:

– Sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis, nr. 101,

– Parc de distractii Tara Piticilor – Parc Tabacarie,

– Parc de distractii Tara Piticilor – I.C.Bratianu,

– Parc de distractii Tara Piticilor – Str. Nalbei,

– Pista Roleri, Skateri, Biciclisti si Functiuni Conexe – Parc Tabacarie – Str. Soveja,

– Campus social Henri Coanda –sediul administrativ – str. Stefanita-Voda.

6. Procedura aleasa : procedura proprie conform normelor interne

7. Data si ora limita pentru depunerea ofertei: Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante din loc. Constanta, b-dul Tomis nr. 101 pana la data de 27.05.2021 ora 10,00

8.Data, ora si locul deschiderii ofertei va avea loc in data de 28.05.2021 ora 10,00 la sediul R.A-E.D.P.P. Constanta, b-dul Tomis nr. 101.

9. Criteriul de atribuire: “pretul cel mai scazut”

10. Documentaţia de atribuire cuprinzand fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele necesare elaborarii ofertei, propunerea de contract ce sunt anexate prezentului anunt.

11. Autoritatea contractanta va raspunde oricarei solicitari de clarificare pe site-ul propriu la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea “Anunturi” intr-o perioada ce nu va depasi, de regula, 2 zile calendaristice de la primirea solicitarii, dar numai in cazul solicitarilor primite in timp util, respectiv cu cel putin 3 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta nu are obligatia de a raspunde solicitarilor de clarificari care nu au fost transmise in timp util.

12. Alte informatii referitoare la serviciile supuse ofertarii vor fi publicate pe site-ul propriu la adresa de internet de mai sus.

13. Autoritatea contractanta nu raspunde pentru informatiile pe care operatorii economici le dobandesc din alte surse.

14. Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite in cel mult 3 zile lucratoare, tuturor ofertantilor, o comunicare in scris referitoare la rezultatul procedurii.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel./fax nr. 0241/580.523, compartimentul Achizitii Publice.  Documentatie-1 (1)