Denumire oficiala: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta   CIF: RO 2746784 
Adresa: Strada Tomis nr.101   Tara: Romania
Tel: +40 241580523   Fax: +40 241580523   E-mail: edpp.ra@gmail.com   Punct(e) de contact: Hira Stere   In atentia: : Hira Stere
ANUNT

DENUMIRE CONTRACT:

Servicii de verificare si reparatii a hidrantilor si a echipamentelor de stingere a incendiilor din parcurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA:

09.06.2021 12:00

TIP ANUNT:

Cumparari directe

TIP CONTRACT:

Servicii

COD SI DENUMIRE CPV:

50413200-5 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

VALOARE ESTIMATA:

216,00  RON

CAIET DE SARCINI:

DESCRIERE CONTRACT:

In conformitate cu reglementarile in vigoare privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor utilitare aferente constructiilor – Legea 307/2006 – a Normativului P118-99 a Normelor generale PSI aprobate prin ordinul MAI nr. 163/2007 privind dotarea cu mijloace de interventie pentru stingerea incendiilor se impune achizitia serviciului de verificare si reparatii a hidrantilor si a echipamentelor de stingere a incendiilor din parcurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta. Serviciile se vor realiza pe baza de contract, in conformitate cu caietul de sarcini publicat in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini atasat anuntului si disponibil pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Stingatoare P6 =12Buc x 12,00 lei/buc= 144,00 lei, Hidranti exteriori:3Buc x 24,00 lei/buc= 72,00 lei. Total: 216,00 lei fara TVA. Termenul de executie: 15 zile, de la data semnarii contractului de ambele parti. Plata va fi efectuata in lei prin O.P., in baza facturii emisa de prestator, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de prestator insotita de proces verbal de receptie la terminarea serviciilor.

CONDITII DE PARTICIPARE:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adr: edpp.ra@gmail.comachizitii@raedpp-constanta.ro pana la data de 09.06.2021, ora 12.00. Oferta depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator,marcat cu adr autoriti contractante,denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Oferta va contine doua parti: oferta tehnica si oferta financiara. Oferta teh.va contine asumarea caietului de sarcini, prezentarea succinta a firmei, acreditari, autorizari speciale specifice domeniului de activitate.Oferta fin.va contine cost pachet: tipul stingatorului, hidrantului; cantitatea(buc); pret unitar/buc(lei fara TVA);valoare totala (lei fara TVA). Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.Oferta finan si oferta tehnica vor fi elab. in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si vor fi insotite formularele din documentatia atasata anuntului,copii autorizatii si certificate, in termen de valabilitate, doveditoare referitoare la cerintele minime obligatorii privind eligibilitatea prestatorului conf.caietului de sarcini. propus pentru realizarea obiectului contractului,copie Certificat de Atestare pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare stingatoare de incendiu, hidranti, acordat de Centrul National pentru Securitate la incendiu-din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta,copia autoriz eliberate de I.S.C.I.R. pentru efectuarea operatiunilor incluse in service-ul solicitat, in conformitate cu prevederile PT C5-2003.Modalitatea de prezentare a ofertei:va fi numerotata si opisata.Formularele sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Cta la adr: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autorit. contr un catalog in SEAP.Ex:”…conf anunt nr ..data…”

CRITERII DE ATRIBUIRE:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Va fi ofertata valoarea totala a serviciilor, precum si valoarea detaliata pentru fiecare tip de stingator, hidrant; cantitatea(buc); pret unitar/buc (lei fara TVA). Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.