Denumire contract:
Lucrari de reparatii aferente spatiilor de joaca/ distractie pentru copii si tineret din Gravity Park aflat in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta
Data limita depunere oferta:
22.09.2021 12:00
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Lucrari
Cod si denumire CPV:
45261310-0 – Lucrari de hidroizolare (Rev.2)
Valoare estimata:
60.072,11 RON

Caiet de sarcini:
Documentatie.pdf
Descriere contract:
Lucrari de reparatii aferente spatiilor de joaca/ distractie pentru copii si tineret consta in: zugraveli lavabile, vopsitorii, reparatii instalatii sanitare si electrice, reparatii hidroizolatie, reapratii garduri, reparatii platforme lemn, reparatii structura de rezistenta rampe, inlocuire si fixare placi fibra de sticla– in conformitate cu caietul de sarcini nr. 4192/08.09.2021 si antemasuratorile. Contractul de executie lucrari se va realiza in conformitate cu caietului de sarcini si cu antemasuratorile publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.
Conditii referitoare la contract:
Lucrarile vor fi executate pe baza de contract de lucrari. Termenul de executie si predare a lucrarii este de 90 de zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor HG 343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale. In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, executantul are obligatia sa prezinte situatiile de lucrarii. Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni de la data receptiei. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Modalitatea de constititire a garantiei de buna executie va fi comunicata la semnarea contractului. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari. Plata va fi efectuata in lei prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, vand la baza urmatoarele documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.
Conditii de participare:
Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Cta, Bd Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 22.09.2021, ora 12.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Cta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si prin imbracarea valorica a antemasuratorilor disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urm. doc.: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1); declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.2); formularul de oferta (Formularul nr.3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara si anexa la form. 3 – CENTRALIZATOR TOTAL LUCRARI .Oferta depusa fara centralizatorul total al lucrarilor va fi respinsa ca inacceptabila; declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie (Formularul nr.4);declaratii privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul 5); angajament de participare si disponibilitate (Formularul nr.6). Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conf anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.