Data limita depunere oferta:

22.10.2021 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

50610000-4 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)

Valoare estimata:

68.000,00  RON
 

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Serviciile de intretinere si interventii corective pentru sistemele de supraveghere si inregistrare video solicitate se impun ca masura de securitate in Campusul Social Henri Coanda cu respectarea cerintelor legislatiei in vigoare – HG 301/2012, art.68, alin2; anexa 1 la Normele metodologice, art.4; anexa 7, art.10, alin 5. Activitatile de interventie preventiva (mentenanta) cuprind urmatoarele operatiuni: supraveghere video:camere video, inregistratore, cabluri, echipamente monitorizare; efractie – detector PIR, centrala efractie, sirene, butoane panica, detector geam spart, detector seismic. Serviciile se vor realiza pe baza de contract, in conformitate cu caietul de sarcini publicat in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini atasat anuntului si disponibil pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termenul de executie: 12 luni de la semnarea contractului, cu respectarea caietului de sarcini atasat in achizie, pentru serviciile de intretinere si interventii corective pentru sistemele de supraveghere si inregistrare video din Campus Social Henri Coanda. Prestarea serviciilor de intretinere se va realiza trimestrial (4 mentenante /an, respectiv 1 mentenanta/trimestru) si la cerere ori de cate ori este necesara interventia corectiva( in caz de defectiune neprevazuta), pe perioada de valabilitate a contractului. Perioada de garantie pentru serviciile de intretinere si interventii corective este de 3 luni, respectiv 24 de luni pentru echipamentele sau componentele inlocuite. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a serviciilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art.39, alin 1 si art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Plata va fi efectuata in lei prin O.P., in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea serviciilor.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 22.10.2021, ora 12.00. n cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Cta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis coresp, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare.Pretul ofertei va fi obtinut in confor. cu caietul de sarcini disponibil in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urm. documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Form nr.1); declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Form nr.2); formularul de oferta (Form nr.3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara si anexa la formularul nr. 3. (Oferta depusa fara anexa la formularul nr. 3 va fi respinsa ca inacceptabila.), declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie (Form nr.4), angajament de participare si disponibilitate (Form), declaratii privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Form nr.6). Formularele sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada confor serv ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare: