Denumire oficiala: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta CIF: RO 2746784
Adresa: Strada Tomis nr.101, Tara: Romania
Tel: +40 241580523 Fax: +40 241580523 E-mail: edpp.ra@gmail.com Punct(e) de contact: Hira Stere In atentia: : Hira Stere
ANUNT
Denumire contract:
SERVICIUL DE VERIFICARE PRAM A PIETELOR SITUATE IN CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
Data limita depunere oferta:
11.11.2021 12:00
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Servicii
Cod si denumire CPV:
71632000-7 – Servicii de testare tehnica (Rev.2)
Valoare estimata:
10.000,00 RON

Caiet de sarcini:
DOCUMENTATIE PRAM.pdf
Descriere contract:
Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de masurare si verificare periodica a instalatiilor de prize de pamant, centurile de impamantare si paratrasnet, verificarea continuitatii conductorului de nul de protectie a tablourilor electrice generale si de distributie si emiterea buletinelor de verificare PRAM pentru instalatiile electrice din pietele aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta.
Conditii referitoare la contract:
Contractul de servicii se va incheia pe o perioada de 12 luni, astfel: – 2 luni pentru anul 2021(01.11.2021-31.12.2021); – 10 luni pentru anul 2022(01.01.2022-30.09.2022). Verificarile periodice tip PRAM trebuie efectuate de 2 ori pe an astfel: o data pe timp uscat, o data pe timp umed. In cazul in care nu se pot efectua verificari PRAM de doua ori pe an, din motive obiective, verificarea PRAM este obligatorie o data pe an. Prestatorul este raspunzator de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului. Verificarea si masurarea se efectueaza cu aparate specifice, omologate si verificate periodic de institutii metrologice autorizate, cu viza in termen. Persoana care efectueaza verificarea PRAM trebuie sa fie electrician autorizat ANRE(care sa detina adeverinta emisa de Autoritatea competenta, autorizari specifice). Procedura de verificare PRAM trebuie sa se desfasoare conform caietului de sarcini anexat. In urma verificarilor, incercarilor si masuratorilor la instalatiile electrice, prizele de pamant si instalatia impotriva trasnetului, prestatorul va intocmi un Raport de verificare/incercare si va emite un buletin PRAM pentru fiecare locatie in parte,conform legislatiei ANRE in vigoare si se va comunica beneficiarului in scris deficientele constatate prin remediere.Operatorul economic va prezenta la semnarea procesului verbal de receptie servicii un centralizator cu prizele de pamant si paratrasnet pe fiecare imobil in parte.Plata se va face in baza urmatoarelor documente: factura in original si preoces-verbal de receptie al serviciilor; se va face cu ordin de plata pe care achizitorul il va emite in 30 zile de la data primirii documentelor justificative intr-un cont de trezorerie al operatorului economic.
Conditii de participare:
Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, bd. Tomis nr. 101, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 11.11.2021. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex: „Serviciul de ………………… conform anunt nr ….din data…..”. Formularele sunat atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P.Constanta la adresa http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Oferta depusa fara centralizatorul anexa la Formularul nr. 3 va fi respinsa ca inacceptabila. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.
Criterii de atribuire:
Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Informatii suplimentare:
Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.