Denumire oficiala: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta CIF: RO 2746784
Adresa: Strada Tomis nr.101 Tara: Romania
Tel: +40 241580523 Fax: +40 241580523 E-mail: edpp.ra@gmail.com Punct(e) de contact: Hira Stere In atentia: : Hira Stere
ANUNT
Denumire contract:
Servicii de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice din piete, Bazar Eliberarii, Camin Vasile Parvan si Blocurile 1-6 din Campusul Social Henri Coanda, aflate in administrarea RAEDPP Constanta, pentru o perioada de 12 luni
Data limita depunere oferta:
22.11.2021 08:00
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Servicii
Cod si denumire CPV:
50711000-2 – Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)
Valoare estimata:
37.970,32 RON

Caiet de sarcini:
Documentatie.pdf
Descriere contract:
Serviciile de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice se vor desfasura la Piata Brotacei, Piata I.L.Caragiale, Piata Grivita, Piata Pescarus, Piata Tic Tac, Piata Tomis III, Piata Tomis Nord, Piata Unirii, Piata Abator, Bazar Eliberarii, Camin Vasile Parvan si Blocurile 1-6 din Campus Social Henri Coanda, Constanta, pe baza de contract, pentru o perioada de 12 luni, conform caietului de sarcini si a graficului lunar de prestare a serviciilor de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice atasat in anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Valoarea totala ofertata va cuprinde: valoarea serviciilor de intretinere care nu va depasi suma de 12.970,32 lei fara TVA si valoarea serviciilor de reparatii (care include si contravalorea materialelor) si care nu va depasii suma de 25.000 de lei fara T.V.A. pentru intreaga perioada de derulare a contractului. Tarifele de manopera pentru serviciile de intretinere si reparatii nu vor depasi suma de 31,79 lei/ora incluzand: contributii asigurari pentru munca, cheltuieli generale, profit fara T.V.A.
Conditii referitoare la contract:
Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 22.11.2021, ora 08.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si cu graficul lunar de prestare a serviciilor de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice, disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Formularele sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Formularul de oferta (Form nr.3) va cuprinde datele privind propunerea financiara si anexa la formularul nr. 3. (Oferta depusa fara anexa la formularul nr. 3 va fi respinsa ca inacceptabila.) Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”. Oferta va fi astfel elaborata incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la pretul total al serviciilor: valoarea serviciilor de intretinere si valoarea serviciilor de reparatii. Pretul tarifului orar pentru serviciile de intretinere va include contributiile asigurarilor pentru munca, cheltuielile generale si profitul fara T.V.A. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.
Conditii de participare:
Contractul se va derula pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti, cu respectarea contractului, a caietului de sarcini, a graficului lunar de prestare a serviciilor de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice si a conditiilor prezentului anunt.
Criterii de atribuire:
Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.