Data limita depunere oferta:

04.04.2022 16:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45111100-9 – Lucrari de demolare (Rev.2)

Valoare estimata:

254.595,00  RON
 

Descriere contract:

Lucrările de desfiintare a platformei betonate de la Bazar Stefanita Voda, din Constanta, str. Soveja intersectie cu str. Stefanita Voda, vor fi executate in baza unui contract de lucrari . Lucrarile de demolare se vor realiza in baza autorizatie de desfiintare nr.71/02.12.2021 si in conformitate cu caietului de sarcini, a conditiilor impuse de beneficiar si antemasuratorii publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Desfiintarea platformei betonate se va realiza de catre societati specializate privind demolarea constructiilor si instalatiilor aferente, inclusiv a platformelor betonate . Lucrarile de demolare se vor executate in vederea eliberarii amplasamentului pentru noi destinatii . Acestea includ totalitatea operatiunilor de natura sa transforme actualul amplasament in teren liber si evacuarea deseurilor rezultate din demolare cu luarea masurilor adecvate pentru protectia factorilor de mediu. Inceperea lucrarilor de demolare nu este admisa decat dupa luarea masurilor de siguranta. Executantul este obligat sa inceapa lucrarile de demolare incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor emis de catre achizitor. Pretul va fi obtinut prin imbracarea valorica a antemasuratori atasate anuntului si disponbila pe site-ul RAEDPP: http://.raedpp-constanta.ro/,sectiunea ”Anunturi”. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea contractului fara TVA si se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. Durata contractului este pana la 30 de zile lucratoare de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor emis de catre achizitor. Plata va fi efectuata in lei prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 de zile de la receptia lucrarii, pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 04.04.2022, ora 16. In cazul depunerii fizic la registratura oferta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA Compartimentului Achizitii Publice”, insotita de scrisoarea de inaintare. Oferta va fi obtinuta prin imbracarea valorica a antemasuratori si in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini, si va fi insotita de urmatoarele documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1);declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.2);prezentarea a 2 lucrari similar ca importanta, complexitate a caror valoare sa fie egala cu valoarea achizitiei , care se va atesta printr-un contract. (Formularul nr.3),formularul de oferta (Formularul nr.5); declaratie pe proprie raspundere, prin care ofertantul confirma ca, daca oferta sa va fi declarata castigatoare si el va deveni executant al contractului, se obliga sa mentina oferta financiara pe toata durata contractului (Formularul nr.6); Nu se accepta oferte alternative. Oferta va fi exprimata în lei fara t.v.a.  Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, precum si a Antemasuratorii. Va fi ofertata valoarea totala a lucrariilor. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile de la data deschiderii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI CLARIFICARE DIN OFICIU In urma constatarii erorii materiale strecurate in documentatia de atribuire in sensul anexarii unei antemasuratorii gresite, autoritatea contractanta intelege a formula prezenta clarificare in sensul anexarii la caietul de sarcini a Antemasuratorii ce contine cantitatile corecte, pentru formularea ofertelor .