Denumire contract:

Lucrari de reparatii interioare si fatada la spatiul cu alta destinatie situat in Constanta , B-dul Ferdinand nr. 97, bl. B1, parter

Data limita depunere oferta:

12.04.2022 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

8.549,01  RON
 

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Lucrari de reparatii interioare si fatada la spatiul cu alta destinatie(parter) ce constau in: inlocuire geam tras mat de 4mm la fereastra spatiului; reparatii tencuieli exterioare si aplicare tencuiala decorativa; curatarea si vopsirea tamplariei exterioare; reparatii tencuieli interioare; zugraveli lavabile interioare; lustruirea pardoselii din mozaic; instalatii electrice(refacere instalatie si inlocuire obiecte)– in conformitate cu caietul de sarcini nr. 1380/25.03.2022 si antemasuratoarea. Contractul de executie lucrari se va realiza in conformitate cu caietul de sarcini si cu antemasuratoarea publicate in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract de lucrari. Termenul de executie si predare a lucrarii este de 30 zile. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor H.G. 343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale. In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, executantul are obligatia sa prezinte situatiile de lucrari. Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari. Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emise de prestator in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. C-ta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa:achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 12.04.2022, ora15:00.In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. C-ta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare.Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si prin imbracarea valorica a antemasuratorii disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”.Oferta va fi insotita de urm. doc.: decl. pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (F. 1); decl. pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca(F.2);form. de oferta(F.3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara,declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie(Form. 4), decl.privind evitarea conflictului de interes -art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Form. 5), angajament de participare si disponibilitate(Form. 6),decl. privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea 98/2016(Form. 7),caietul de sarcini va fi insusit(semnat si stampilat pe fiecare pagina).Oferta trebuie sa contina prezentarea a maximum 2(doua) lucrari similare egale cu valoarea achizitiei.Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conf. anunt nr ….din data….”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a antemasuratorii.Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.