Denumire contract:

Serviciul de intretinere a spatiilor verzi la obiectivele „Tara Piticilor” din parcul Tabacarie, aleea Nalbei, bd. I. C. Bratianu si “Gravity Park”din Parcul Tabacarie

Data limita depunere oferta:

03.05.2022 15:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

77310000-6 – Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)

Valoare estimata:

131.406,00  RON
 

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Serviciul de intretinere a spatiilor verzi la obiectivele „Tara Piticilor” din parcul Tabacarie, aleea Nalbei, bd. I. C. Bratianu si “Gravity Park”din Parcul Tabacarie conform caietului de sarcini nr. 1818/14.04.2022. Serviciile se vor realiza pe baza de contract, in conformitate cu caietul de sarcini publicat in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Transportul si manopera sunt incluse in acelasi pret!

Conditii referitoare la contract:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini atasat anuntului si disponibil pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Serviciile se vor presta in perioada: Mai-Septembrie 2022, conform caietului de sarcini. Modalitati de plata: decontarea serviciului se va face pe baza proceselor verbale de receptie, a situatiei de plata lunare si a facturilor emise de prestator, in termen de 30 de zile de la inregistrarea documentelor justificative la sediul beneficiarului.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 03.05.2022, ora 15.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare.Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini disponibil in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urm. documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Form 1);declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Form 2);form. de oferta (Form nr.3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara si anexa la form. nr. 3.(Oferta depusa fara anexa la formularul nr. 3 va fi respinsa ca inacceptabila.), angajament de participare si disponibilitate(Form 4),declaratii privind evitarea conflictului de interese-art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice(Form nr.5). Formularele sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele