Data limita depunere oferta:

30.05.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79314000-8 – Studiu de fezabilitate (Rev.2)

Valoare estimata:

135.000,00  RON
 

Descriere contract:

Serviciul de proiectare – elaborarea studiului de fezabilitate pentru reconfigurarea, modernizarea Pietei Agroalimentare Grivita aflata in domeniul privat al Municipiului Constanta si in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta se va realiza in conformitate cu: caietul de sarcini nr. 2026/03.05.2022, nota conceptuala si tema de proiectare a imobilului sus mentionat. Contractul de prestari servicii se va realiza in conformitate cu caietul de sarcini si documentele anexate acestuia in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile vor fi prestate pe baza de contract de servicii. Durata de executie:60 zile de la data incheierii contractului.Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari. Conform H.G. nr.264 din 13 martie 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice – republicare, Art.4(1), prestatorul are obligatia de a constitui garantia de returnare a avansului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o instituitie de credit din Romania sau o societate de asigurari. Beneficiarul are obligatia de a restitui garantia de buna executie, dupa cum urmeaza: valoarea garantiei de buna executie aferenta serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate se va restitui in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii documentatiei, respectiv de la data finalizarii tuturor obligatiilor contractului de servicii , daca nu a ridicat pana la acea data pretentii.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, Bd. Tomis nr. 101 sau pe mail: achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 30.05.2022, ora 12.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta veti introduce intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare.Pretul ofertei va fi obtinut in conf. cu caietul de sarcini si documentele anexate caietului de sarcini in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:decl. pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului(F. 1);declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (F. 2);form. de oferta (F. 3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara,decl. privind constituirea garantiei de buna executie (F. 4),angajament de participare si disponibilitate (F. 5),decl. privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (F. 6),decl. privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016 (F. 7), Documente de calificare:copie Certificat de inregistrare la ORC,copie certificat constatator de la O.R.C,copie a documentului privind inregistrarea persoanei ca „arhitect cu drept de semnatura” la Ordinul arhitectilor din Romania;copie autorizatii/certificate sau alte documente care sa ateste calificarea personalului ofertantilor,copie-documente care sa ateste experienta similara in efectuarea activitatilor prevazute in Studiul de Fezabilitate(minim valoarea estimata a achizitiei care rezulta din max. 3 contracte ce ce pot fi cumulate), copie-documente care sa ateste acordurile de pareneriat/subcontractare incheiate,daca este cazul.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a documentele anexate caietului de sarcini.Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Propunerea financiara va cuprinde : pretul unitar in LEI, cu si fara TVA; perioada de valabilitate a ofertei -60 de zile.