Data limita depunere oferta:

23.06.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)

Valoare estimata:

60.000,00  RON
 

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Prestarea serviciului va fi efectuata la comanda si vizeaza urmatoarele servicii de evaluare:- calculatie pret bunuri imobile in vederea vanzarii lor in baza legilor speciale de vanzare: Legea nr. 112/1995, Legea nr. 85/1992 in conformitate cu dispozitiile HCL nr. 293/2021; stabilirea valorii de inventar pentru imobilele aflate in proprietatea R.A.E.D.P.P. Prestarea serviciului se va face in baza unui raport de evaluare de catre un expert evaluator autorizat ANEVAR care va fi predat in 5 zile de la solicitare.

Conditii referitoare la contract:

Angajamentul legal prin care se va efectua achizitia va fi pe baza de contract – cadru pentru o perioada de 12 luni. Avand in vedere faptul ca nu exista un numar exact de evaluari solicitat, executia se va efectua prin note de comanda succesive pana la indeplinirea plafonului valorii contractate. In cazul in care se atinge plafonul valoric inainte de expirarea termenului contractului, contractul incheiat intre parti inceteaza.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: achizitii@raedpp-constanta.ro, pana la data de 23.06.2022, ora 12:00. Oferta depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini disponibil in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Form. nr.1);declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Form. nr.2);formularul de oferta (Form.nr.3); angajament de participare si disponibilitate (Formularul nr.4); declaraţie privind evitarea conflictului de interese (Form. nr.5);declaraţie privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea 98/2016 (Form. nr.6).Descrierea serviciilor ce urmeaza a fi realizate cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini(caietul de sarcini trebuie sa fie insusit).Oferta va fi insotita de un centralizator financiar pe categorii de servicii prestate.Propunerea financiara va fi prezentata in lei, atat in suma globala cat si pe fiecare serviciu solicitat in parte(pe categorii), cu evidentierea separata a T.V.A. La formularea ofertei se va avea in vedere valoarea estimata fata TVA pentru suma totala si totodata pentru fiecare serviciu in parte. Pretul este ferm.Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la nr. prezentului anunt publicitar. Ex:”…..conform anunt nr…..din data de…”

Criterii de atribuire:

Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emise de prestator, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta. Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.