Denumire oficiala: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta CIF: RO 2746784
Adresa: Strada Tomis nr.101 Tara: Romania
Tel: +40 241580523 Fax: +40 241580523 E-mail: edpp.ra@gmail.com Punct(e) de contact: Hira Stere In atentia: : Hira Stere
ANUNT
Denumire contract:
1. Lucrari de reparatii interioare, inlocuire tamplarie usi si ferestre, reparatii scari si cale acces la spatiul cu alta destinatie situat in Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu nr. 71, Bl.LV1, Parter
Data limita depunere oferta:
01.07.2022 13:30
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Lucrari
Cod si denumire CPV:
45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2)
Valoare estimata:
35.734,86 RON
Caiet de sarcini:
LUCRARE B-DUL AL. LAPUSNEANU NR. 71 .pdf
Descriere contract:
Lucrari de reparatii interioare, inlocuire tamplarie usi si ferestre, reparatii scari si cale acces la spatiul cu alta destinatie situat in Constanta, B-dul Alexandru Lapuseneanu nr. 71, LV1, Parter constau in: reparatii la trepte si reparatii tencuieli exterioare la parapetul caii de acces si aplicare terasit marmura alb gri, demontare pardoseala cale de acces si montarea placilor de gresie gri de exterior pentru trafic greu, inlocuire tamplarie interioara si exterioara existenta la usi si ferestre cu tamplarie PVC alb cu geam termopan, reparatii tencuieli interioare cu montare plafon(tavan) din gips carton(rigips) in prima camera si zugraveli lavabile interioare la tavan– in conformitate cu caietul de sarcini nr. 2446/25.05.2022 si antemasuratoarea. Contractul de executie lucrari se va realiza in conformitate cu caietului de sarcini si cu antemasuratoarea publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.
Conditii referitoare la contract:
Lucrarile vor fi executate pe baza de contract de lucrari. Termenul de executie si predare a lucrarii este de 30 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor HG 343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale. In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, executantul are obligatia sa prezinte situatiile de lucrari. Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni de la data receptiei. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari. Plata se va face prin ordin de plata, in baza facturii emise de prestator, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.
Conditii de participare:
Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 01.07.2022, ora 13:30. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si prin imbracarea valorica a antemasuratorii disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1);declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.2);formularul de oferta (Formularul nr.3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara,declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie (Formularul nr.4),declaratii privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul nr.5),angajament de participare si disponibilitate (Formularul nr.6), declaratie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016 (Formularul nr.7) Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.
Criterii de atribuire:
Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a antemasuratorii.Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Secțiunea pentru atașamente