Data limita depunere oferta:

24.08.2022 12:00
 

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

90470000-2 – Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)

Valoare estimata:

14.850,00  RON
 

Descriere contract:

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice din blocurile HC1-HC27, din Campusul Henri Coanda aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta este necesara achizitionarea serviciilor de curatare a caminelor si conductelor de scurgere.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si formularele atasate anuntului si disponibile pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Termenul de executie: 15 zile lucratoare de la emiterea Ordinului de incepere. Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emisa de prestator in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura in original emisa de executant insotita de proces verbal de receptie la terminarea serviciilor.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 – introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoare de inaintare, sau electronic pe mail la adresa : edpp.ra@gmail.com, pana la data de 24.08.2022 , ora 12:00 . Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele caietului de sarcini si formularele care sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. În acest scop propunerea tehnica va contine o descriere detaliata a specificatiilor continute în caietul de sarcini prin care sa se demonstreze corespondenta acesteia cu specificatiile respective. Indicarea în cadrul ofertei a faptului ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca conform prevederilor art 51 alin 2 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art 137 alin 2 litera d din HG 395/2016. Se vor completa formularele aferente. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”..conform anunt nr ….din data…

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.