Data limita depunere oferta:

03.10.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2)

Valoare estimata:

75.067,23  RON
 

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Serviciul de elaborare a documentatiei cadastrale pentru imobilele aflate partial sau total in domeniul privat al municipiului Constanta si in administrarea R.A.E.D.P.P. se va realiza conform caietului de sarcini nr. 4245/06.09.2022. Serviciile se vor realiza pe baza de contract, in conformitate cu caietul de sarcini publicat in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Pentru realizarea documentatiei cadastrale,executantul va parcurge urmatoarele etape: stabilirea amplasamentului obiectivului, realizarea lucrarii de catre prestatorul serviciului, depunerea si inregistrarea documentatiei tehnice cadastrale la beneficiar dupa care la O.C.P.I, receptia documentatiei, inscrierea in Cartea Funciara. Prezentul contract se va derula de la data semnării pana la inscrierea in Cartea Funciara a imobilelor. Termenul de realizare al serviciilor va fi convenit intre achizitor si executant la incheierea contractului, insa termenul general de executie nu trebuie sa depaseasca 30 de zile de la data incheierii achizitiei.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile se vor realiza pe baza de contract. Pretul va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini atasat anuntului si disponibil pe site-ul RAEDPP: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Documentatia cadastrala se va elabora de catre o persoana fizica sau juridica autorizata, posesoare a unui certificat de autorizare obtinut in conditiile „Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei” aprobat prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010. Modalitati de plata: Pretul contractului va fi achitat prestatorului in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale la sediul achizitorului.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, Bd. Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 03.10.2022, ora 12.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare.Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini disponibil in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urm. documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Form 1);declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Form 2);form. de oferta (Form nr.3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara si anexa la form. nr. 3.(Oferta depusa fara anexa la formularul nr. 3 va fi respinsa ca inacceptabila.), angajament de participare si disponibilitate(Form 4),declaratii privind evitarea conflictului de interese-art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice(Form nr.5), declaratie privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea 98/2016(Form. 6). Formularele sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in a

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare: