1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Administratia Fondului Imobiliar S.R.L. cu sediul în jud. Constanța, municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.101, cod fiscal 2746784, Tel./Fax 0241.580.523, contracte@raedpp-constanta.ro.

 

  1. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
  2. imobilul aparținând domeniului privat al Municipiului Constanța în administrarea (conform H.C.L nr.296/24.07.2001, Anexa nr. 3, centralizată prin H.C.L. nr.109/28.02.2005 pag. 25, completată prin H.C.L. nr.386/2006, Anexa nr. 6, actualizată prin H.C.L. nr. 452/2017, Anexa nr. 3) Administrația Fondului Imobiliar SRL (fostă Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat conform HCL 373/31.08.2022), spațiu format din corp C1 (S+P+Et.1+M) + C2, în suprafață utilă de 674,70 mp, teren liber în suprafață de 958,00 mp și teren construit în suprafață de 328,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Antim Ivireanu nr. 10 (zona C), destinațiile admise: Sedii administrative inclusiv pentru profesii liberale; Sedii administrative instituții publice, fundații și asociații; Cabinete medicale/veterinare; Unități alimentație publică; Spații comerciale; Spații depozitare fără activitate economică (Arhivă); Spații producție/ prestări servicii, închiriere aprobată conform HCL 317/28.07.2022 și în baza temeiului legal OUG 57/03.07.2019, art. 332 și art 333;

 

  1. spațiul comercial aparținând domeniului privat al Municipiului Constanța în administrarea (conform HCL nr.296/24.07.2001, pozitia 1065, HCL nr.109/28.02.2005, HCL nr.419/31.10.2018) Administrația Fondului Imobiliar SRL (fostă Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat conform HCL 373/31.08.2022), spațiu format din 2 încăperi și dependințe în suprafață utilă de 100,59 mp și beci în suprafață comună de 72,37 mp, situat în municipiul Constanța, str. Stefan cel Mare nr. 90 (zona A), destinațiile admise: Sedii administrative inclusiv pentru profesii liberale; Sedii administrative instituții publice, fundații și asociații; Unități în care se practică jocuri de noroc, inclusiv jocuri mecanice și electronice; agenții pariuri; puncte schimb valutar/ instituții financiare nebancare, amanet și altele asimilate; Cabinete medicale/veterinare; Unități alimentație publică; Spații comerciale; Spații depozitare fără activitate economică; Spații producție/ prestări servicii; Spații pentru mica manufactură, handemade, meserii uitate; Spații destinate activități social culturale, librării; Atelier creație UAP și galerii de artă, închiriere aprobată conform HCL 175/29.04.2022 și în baza temeiului legal OUG 57/03.07.2019., art. 332 și art 333.

 

  1. Informații privind documentația de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere adresată societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L;

3.2. Denumirea și adresa serviciului din cadrul concedentului , de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Administrare Imobile, Birou Urmărire și Evidență Contracte din cadrul Administrația Fondului Imobiliar SRL, jud. Constanta, municipiul Constanța, bd. Tomis, nr. 101, et.2, cam.1;

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar, unde este cazul:  Se achită numerar la  casieria  autorității contractante, din bd. Tomis, nr.101 sau ordin de plată în contul autorității contractante, respectiv în contul nr. RO04BTRL01401202696755XX deschis la banca Transilvania,  cod fiscal RO2746784, astfel:

  • 300 lei pentru imobilul situat în Antim Ivireanu nr. 10;
  • 50 lei pentru spațiul comercial situat în str. Stefan cel Mare nr. 90;

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificăririlor: 18.11.2022 ora 12:00.

 

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.11.2022, ora 12:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Birou Facturare din cadrul Administrația Fondului Imobiliar SRL, situat în jud. Constanța, municipiul Constanta, bd. Tomis, nr. 101, et.1;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar;

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschiderea ofertelor: 29.11.2022 ora 10:00 , Administrația Fondului Imobiliar SRL, județul Constanța, municipiul Constanța bd. Tomis, nr. 101, et.3.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de email ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța, str. Traian, nr. 31, municipiul Constanța, județul Constanta, tel: 0241.606.597, fax 0241.617.413, e-mail tr-ct-contencios-reg@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26.10.2022.