Data limita depunere oferta:
22.11.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45261910-6 – Reparare de acoperisuri (Rev.2)

Valoare estimata:

278.501,74  RON
 

Descriere contract:

Lucrari de reparatii acoperis la imobilul situat in Constanta, Str. Aviator N. Belghiru nr. 8 ce constau in: – demontare invelitoare existents inclusiv evacuarea si transportul acestora conform legislatiei in vigoare; – inlocuirea scandurilor din astereala degradata; – inlocuirea elementelor degradate de sarpanta cu elemente noi; – montarea invelitorii din tava profilata tip tigla si accesoriile necesare(coama, capac coama, inchidere coama, dolie, bordura streasina etc. – in conformitate cu caietul de sarcini nr. 4549/26.09.2022 si antemasuratorile. Valoarea estimata pentru lotul 1 este de 57602,23 lei fara TVA Lucrari de reparatii fatada si acoperis la imobilul situat in Constanta, Str. Cuza Voda nr. 57 ce constau in: -montarea si demontarea schelei metalice; -desfacerea jgheaburilor si burlanelor, invelitorii, asterealei, sarpantei; -reparatii sarpanta si astereala din lemn; -refacere invelitoare din olana; -montat jgheaburi si burlane– in conformitate cu caietul de sarcini nr. 4722/05.10.2022 si antemasuratorile. Valoarea estimata pentru lotul 2 este de 220899,51 lei fara TVA. Contractele de executie lucrari se vor realiza in conformitate cu caietele de sarcini si cu antemasuratorile publicate in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul A.F.I. S.R.L. la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract de lucrari pentru fiecare lot in parte(Lotul 1-Lucrari de reparatii acoperis la imobilul situat in Constanta, Str. Aviator N. Belghiru nr. 8”; Lotul 2 – „Lucrari de reparatii fatada si acoperis la imobilul situat in Constanta, Str. Cuza Voda nr. 57”). Termenul de executie si predare a lucrarii pentru fiecare lot este de este de 60 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor H.G. 343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale. In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, executantul are obligatia sa prezinte situatiile de lucrari. Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni de la data receptiei. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari. Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emise de prestator in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Conditii de participare:

Se poate oferta pentru lotul 1 sau pentru lotul 2 sau pentru ambele loturi. Oferta va fi depusa fizic la sediul Administratiei Fondului Imobiliar S.R.L., B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 22.11.2022, ora 12:00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul A.F.I. S.R.L., aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini(ce trebuie prezentat si asumat) si prin imbracarea valorica a antemasuratorii disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul A.F.I.S.R.L.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi elaborata conform capitolului 9. Continutul ofertei tehnice- din caietul de sarcini nr. 4549/26.09.2022 si/ sau nr. 4722/05.10.2022 si va fi insotita de formularele cuprinse in interiorul documentatiei atasate: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului;declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca; formularul de oferta, declaratie privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, declaratie privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Oferta trebuie sa contina prezentarea a maxim 2(doua) lucrari similare egale cu valoarea achizitiei. Propunerea financiară va conține pe lângă documentele de mai sus, centralizatorul cu lucrarile executate de asociați, terti, subcontractanți, daca este cazul. Formularele vor fi completate pentru fiecare lot in parte adaptate la obiectivele descrise in caietele de sarcini si prin imbracarea valorica a antemasuratorilor specifice pentru fiecare lot in parte.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a antemasuratorii. Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.