Data limita depunere oferta:

09.12.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

79711000-1 – Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)

Valoare estimata:

66.800,00  RON
 

Descriere contract:

– Servicii de monitorizare si interventie a sistemului tehnic de alarmare antiefractie pentru urmatoarele 10 (zece) obiective (sisteme alarma): Sediul A.F.I. S.R.L. (3 sisteme alarma), arhiva A.F.I. S.R.L. (1 sistem alarma), Serviciul Administrativ Campus Social Henri Coanda (1 sistem alarma), Piata Grivita (1 sistem alarma), Piata Tomis III (1 sistem alarma), Piata Brotacei (1 sistem alarma), Piata Tomis Nord (1 sistem alarma), Piata Unirii (1 sistem alarma) -Servicii de intretinere (maintenance) si monitorizare a sistemelor de supraveghere video si antiefractie 8 (opt) obiective: Piata Unirii, Piata Grivita, Piata Tomis III, Piata Brotacei, Piata Tomis Nord, Tara Piticilor Tabacarie, Gravity Park(2 sisteme) – Inlocuirea acumulatorilor la sistemele de alarma, la nevoie, in functie de necesitate; – Inlocuirea componentelor cu deficiente, pe baza de comanda ferma. Ofertantul trebuie sa faca dovada existentei in cadrul companiei sale a unui dispecerat avizat, cu operatorii care sa interpreteze semnalele primite prin sistemele de alarma instalate, iar in caz de efractie sau incendiu, sa alerteze prin statie echipajele mobile de interventie pentru deplasarea imediata la obiectiv si solutionarea problemelor, conform caietului de sarcini anexat. Este obligatorie prezentarea dovezii detinerii unei licente de functionare, instalare, modificare, intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei. Certificate emise de institute oficiale responsabile cu controlul calitatii sau organisme cu competente recunoscute care atesta conformitatea serviciilor ce urmeaza a fi prestate(ISO). Timpul de interventie va fi de 8-10 minute de la declansarea alarmei pe timp de zi si maxim 5 minute de la declansarea alarmei pe timp de noapte. Serviciile se vor realiza pe baza de contract, in conformitate cu caietul de sarcini publicat in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul A.F.I. S.R.L.la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Oferta va contine doua parti: oferta tehnica si oferta financiara. Oferta tehnica va contine asumarea caietului de sarcini, prezentarea succinta a firmei, acreditari, autorizari specifice domeniului de activitate. Oferta financiara trebuie sa contina centralizatorul anexa la Formularul nr. 3. Oferta financiara si oferta tehnica vor fi elaborate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si vor fi insotite de formularele din documentatie atasate anuntului. Modalitatea de prezentare a ofertei: va fi numerotata si opisata. Formularele sunt atasate anuntului publicat pe site-ul A.F.I. S.R.L. la adr: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Ex:”…conform anunt nr …din data…”. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar. Oferta va fi depusa fizic la sediul A.F.I. S.R.L., B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: edpp.ra@gmail.comachizitii@raedpp-constanta.ro pana la data de 09.12.2022, ora 12.00. Oferta depusa fizic la sediul A.F.I. S.R.L. va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adr. Autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare.

Conditii de participare:

Contractul de servicii se va realiza in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Se vor presta urmatoarele servicii care vor fi consemnate in doua contracte de prestari servicii distincte si anume: -intretinerea modulului GPRS, proprietatea prestatorului care urmeaza a fi dat in custodia beneficiarului cu obligatia returnarii acestuia in stare de functionare la sfarsitul contractului de monitorizare prin incheierea unui contract de preluare custodie; -monitorizarea si intretinerea propriu-zisa a sistemului tehnic de alarmare antiefractie 10 obiective;intretinere(maintenance) a sistemelor de supraveghere video 8 obiective, pentru care se va incheia un contract de monitorizare,intretinere(maintenance) si interventie, care va include si inlocuirea acumulatorilor la sistemele de alarma, la nevoie, in functie de necesitate, inlocuirea componentelor cu deficiente, pe baza de comanda ferma, pretul acestora nu este inclus in valoarea contractului. Manopera pentru inlocuire componente este inclusa in pretul pentru intretinere. Termenul pentru executie: 12 luni de la data semnarii contractului. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine autovehicule pentru serviciile de patrulare, control si interventie pentru fiecare obiectiv, in vederea deplasarii unei patrule mobile pe teren. Plata va fi efectuata in lei prin O.P., in baza facturii emisa de prestator, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura in original emisa de prestator insotita de proces verbal de receptie la terminarea serviciilor(se va factura lunar).

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare: