Data limita depunere oferta:

25.10.2023 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45261910-6 – Reparare de acoperisuri (Rev.2)

Valoare estimata:

451.595,80  RON
 

Caiet de sarcini:

Descriere contract:

Lucrari de reparatii fatada si acoperisi la imobilul situat in Constanta, Str Dimitrie Cantemir nr.1 conform punctul 4 din caietul de sarcini nr. 3923/16.10.2023 si antemasuratoarea. Contractul de executie lucrari se va realiza in conformitate cu caietul de sarcini si cu antemasuratoarea publicate in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul Administratiei Fondului Imobiliar S.R.L. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract de lucrari. Termenul de executie si predare a lucrarii este de 90 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor H.G. 343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale. In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, executantul are obligatia sa prezinte situatiile de lucrari. Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni de la data receptiei. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari. Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emise de prestator in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul Administratiei Fondului Imobiliar S.R.L. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 25.10.2023, ora 12:00. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si prin imbracarea valorica a antemasuratorii (F3,+C6,+ C7) disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul Administratiei Fondului Imobiliar S.R.L: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Form.1); declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Form. 2); formularul de oferta (Form. 3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara, declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie (form.4), declaratie privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Form. 5), angajament de participare si disponibilitate(form. 6), declaratie privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea 98/2016(Form. 7). Oferta trebuie sa contina prezentarea a maximum 2(doua) lucrari similare egale cu valoarea achizitiei. Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a antemasuratorii.Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul Administratiei Fondului Imobiliar S.R.L Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare.