Denumire contract: Serviciul de dezinsectie , deratizare, dezinfectie
Data limita depunere oferta:
11.03.2024 12:10
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Servicii
Cod si denumire CPV:
90921000-9 – Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
Valoare estimata:
11.583,66 RON

Caiet de sarcini:
documentatie +formulare.pdf
Descriere contract:
Serviciul de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pentru Piata Agroalimentara Tomis Nord, Piata Agroalimentara Tic-Tac, Piata Agroalimentara Brotacei, Piata Agroalimentara Tomis III, Piata Agroalimentara Unirii, Piata Agroalimentara Grivita, aflate in administrarea A.F.I. S.R.L. Constanta in suprafata utila totala de 3.861,22 mp, in 2 etape la un interval de 2 saptamani., in conf. cu cerintele prevazute in caietul de sarcini anexat achizitiei. Prestatorul va respecta obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca conform legii si normele de securitatea muncii fiind raspunzator de eventualele accidente aparute in timpul prestarii serviciilor. Serviciile se vor presta pe baza unui contract de servicii. Pentru intocmirea contractului sunt necesare : datele de identificare ale ofertantului (denumire, adresa, numar de inregistrare la O.R.C., C.U.I., nr.cont, precum si datele de contact ale persoanei desemnate sa reprezinte ofertantul in relatiile cu A.F.I. S.R.L. Constanta). Garantia de buna executie reprezinta 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.
Conditii referitoare la contract:
Serviciile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pentru Piata Agroalimentara Tomis Nord, Piata Agroalimentara Tic-Tac, Piata Agroalimentara Brotacei, Piata Agroalimentara Tomis III, Piata Agroalimentara Unirii, Piata Agroalimentara Grivita, aflate in administrarea A.F.I. S.R.L. se vor realiza pe baza de contract . Durata contractului este de 1 luna calendaristica, perioada in care se vor executa 2 etape. In 10 zile de la data predarii ordinului de incepere pentru dobandirea serviciului ptr. etapa I, urmata la 14 zile (2 saptamani) de etapa a – II-a., conform caietului de sarcini anexat achizitiei. Serviciile vor fi prestate pe baza de contract de servicii.
Conditii de participare:
Oferta va fi depusa fizic la sediul Administratiei Fondului Imobiliar S.R.L. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de ……………….. ora……………… Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si prin completarea tuturor formularelor disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul Administratiei Fondului Imobiliar S.R.L: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Form.1); declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Form. 2); formularul de oferta (Form. 3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara, declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie (form.4), declaratie privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Form. 5), angajament de participare si disponibilitate(form. 6), declaratie privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea 98/2016(Form. 7). Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.
Criterii de atribuire:
Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Informatii suplimentare:
In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul Administratiei Fondului Imobiliar S.R.L Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare.