Denumire oficiala: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta CIF: RO 2746784
Adresa: Strada Tomis nr.101 Tara: Romania
Tel: +40 241580523 Fax: +40 241580523 E-mail: edpp.ra@gmail.com Punct(e) de contact: Hira Stere In atentia: : Hira Stere
ANUNT
Denumire contract:
Elaborare expertiza tehnica si studiu geotehnic a imobilului situat in Constanta, str. Poporului, nr. 41 aflat in domeniul privat al municipiului Constanta si in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta
Data limita depunere oferta:
22.11.2021 12:39
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Servicii
Cod si denumire CPV:
71319000-7 – Servicii de expertiza (Rev.2)
Valoare estimata:
7.500,00 RON

Caiet de sarcini:
documentatie poporului 41.pdf
Descriere contract:
Imobilul este construit in anii 1900/1932, cladire cu o vechime de 121/89 ani, fara lucrari de intretinere executate la timp, abandonata de mult timp, fapt ce conduce la o degradare progresiva in prezent, prin neuz. Expertiza se realizeaza pentru analiza structurii de rezistenta a cladirii. Suprafata construita a cladirii este de 99 mp. Expertiza cuprinde: verificarea exigentelor de conformare si alcatuire structurala potrivit materialelor structurale utilizate, verificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca elementele nestructurale, cuantificarea starii de degradare a constructiilor, verificarea conditiilor de rezistenta structurala. Pe baza rezultatelor evaluarii calitative si a evaluarii prin calcul se stabileste vulnerabilitatea constructiei in ansamblu. Raportul de expertiza, pentru imobil, va contine o sinteza a procesului de evaluare, care va duce pana in final la decizia de a efectua lucrarile de reconditionare si modernizare.Expertiza tehnica va trebui in mod obligatoriu elaborata/stampilata de expert tehnic de calitate atestat in domeniul A1 de catre M.P.L.A.T.(M.L.P.T.L. sau M.D.L.P.L.) avand certificatul de atestare vizat la zi si experienta minim 2 proiecte realizate pentru lucrari de reabilitare a cladirilor amplasate in situri istorice. Expertiza tehnica va avea continutul prevazut de catre Normativul P100-1/2013 in vigoare. Expertul are obligatia de a stampila/semna proiectul care va fi realizat pentru obtinerea autorizatiei de construire in scopul definit mai sus si de a conlucra cu arhitectul si inginerii implicati in proiect. Se va realiza pe baza unui contract de servicii in conformitate cu caietul de sarcini din formularele publicate in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.
Conditii referitoare la contract:
Termenul pentru inceperea obligatiilor contractuale de catre prestator va fi de 5 zile calendaristice de la data semnarii contractului de ambele parti. Contractul va avea o durata de 30 de zile calendaristice. Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la emiterea facturii si inregistrarea sa la sediul autoritatii contractante.
Conditii de participare:
Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa: edpp.ra@gmail.com, achizitii@raedpp-constanta.ro pana la data de 25.11.2021, ora 12:00. Oferta depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare, in conformitate cu caietul de sarcini disponibil in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente: scrisoare de inaintare, declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Formularul nr.1); declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Formularul nr.2); formularul de oferta (Formularul nr.3); angajament de participare si disponibilitate (Formularul nr.4); declaraţie privind evitarea conflictului de interese (Formularul nr.5). Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”………….conform anunt nr ….din data…..”. Pretul ofertei va fi obtinut prin imbracarea valorica a serviciului strict solicitat, conform caietului de sarcini disponibil http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantii vor avea in vedere ca programul normal de lucru se desfasoara in intervalul luni-vineri orele 08:00-16:00.
Criterii de atribuire:
Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.
Informatii suplimentare:
Prin asumarea contractului ,ofertantul isi asuma responsabilitatea de ordin profesional si a bunei gestionari a resurselor financiare pt. realizarea serviciului. In oferta financiara, proiectantul va prezenta o programare esalonata in timp a fazelor necesare elaborarii expertizei, identificand clar durata acestora si personalul responsabil de indeplinirea fazelor contractului.Poriectul intocmit pe baza raportului de expertica tehnica de calitate trebuie insusit de autorul expertizei din punct de vedere al respectarii solutiilor si a masurilor propuse. Valoarea ofertata a serviciului trebuie sa rezulte din insumarea onorariilor pt fiecare sectiune a expertizei. Plata verificarii studiului geotehnic intra in atributiile proiectantului. Se va prezenta modul de calcul al valorii ofertate continand: expertiza de fizica a constructiei, expertiza tehnica, studiu geotehnic si studii topografice, relevee,alte studii si cercetari care sunt necesare in elaborarea expertizei. Documentatia se va preda in 4 exemplare-semnate si stampilate pe hartie si doua exemplare psemnate stampilate si scanate pe suport electronic. Partile scrise si desenate vor fi puse la dispozitia beneficiarului in sectiuni separate, dupa cum urmeaza: expertiza de fizica constructiei, expertiza tehnica, studiu geotehnic si studii tipografice, relevee, alte studii si cercetari necesare elaborarii expertizei.

Compartimentul Achizitii Publice
RAEDPP Constanta
e-mail:achizitii@raedpp-constanta.ro
www.raedpp-constanta.ro