Denumire oficiala: Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta CIF: RO 2746784
Adresa: Strada Tomis nr.101 Tara: Romania
Tel: +40 241580523 Fax: +40 241580523 E-mail: edpp.ra@gmail.com Punct(e) de contact: Hira Stere In atentia: : Hira Stere
ANUNT
Denumire contract:
Servicii de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice din Sediul Administrativ Henri Coanda si din Campusul Social de unitati locative modulare Henri Coanda, Zona I(HC1-HC17) si Zona II (HC18-HC27), aflate in administrarea RAEDPP Constanta, pentru o perioada de 12 luni
Data limita depunere oferta:
21.12.2021 12:00
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Servicii
Cod si denumire CPV:
50711000-2 – Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)
Valoare estimata:
81.360,00 RON

Caiet de sarcini:
Documentatie.pdf
Descriere contract:
Serviciile de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice se vor desfasura la Sediul Administrativ Henri Coanda si la Campusul Social de unitati locative modulare Henri Coanda, Zona I(HC1-HC17) si Zona II (HC18-HC27), aflate in administrarea RAEDPP Constanta, pe baza de contract, pentru o perioada de 12 luni, conform caietului de sarcini si a graficului lunar de prestare a serviciilor de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice atasate in anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: .http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Valoarea totala ofertata va cuprinde: valoarea serviciilor de intretinere care nu va depasi suma de 21.360,00 lei fara TVA si valoarea serviciilor de reparatii (care include si contravaloarea materialelor) si care nu va depasii suma de 60.000,00 de lei fara T.V.A. pentru intreaga perioada de derulare a contractului. Tarifele de manopera pentru serviciile de intretinere si reparatii nu vor depasii suma de 31,79 lei/ora incluzand: contributii asigurari pentru munca, cheltuieli generale, profit fara T.V.A.
Conditii referitoare la contract:
Contractul se va derula pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului de catre ambele parti, cu respectarea contractului, a caietului de sarcini, a graficului lunar de prestare a serviciilor de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice si a conditiilor prezentului anunt.
Conditii de participare:
Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 21.12.2021, ora 12.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si cu graficul lunar de prestare a serviciilor de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice, disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Formularele sunt atasate anuntului publicat pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi. Formularul de oferta (Formularul nr.3) va cuprinde datele privind propunerea financiara si anexa la formularul nr. 3. (Oferta depusa fara anexa la formularul nr. 3 va fi respinsa ca inacceptabila.) Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”. Oferta va fi astfel elaborata incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la pretul total al serviciilor: valoarea serviciilor de intretinere si valoarea serviciilor de reparatii. Pretul tarifului orar pentru serviciile de intretinere va include contributiile asigurarilor pentru munca, cheltuielile generale si profitul fara T.V.A. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.
Criterii de atribuire:
Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt, servicii care se vor presta in conformitate cu caietul de sarcini si cu graficul lunar de prestare a serviciilor de reparatii si intretinere a instalatiilor electrice. Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Compartiment Achizitii Publice
RAEDPP Constanta
e-