Denumire contract:

Lucrari de desfiintare partiala imobil- Corp C1, suprafata construita la sol de cca 77,0 mp din Constanta, str. Aristide Karatzali nr.12- lucrari de interventie in prima urgenta conform expertiza tehnica.

Data limita depunere oferta:

15.02.2022 14:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45111100-9 – Lucrari de demolare (Rev.2)

Valoare estimata:

290.945,00  RON

 

Caiet de sarcini:

Documentatie.pdf

Descriere contract:

Lucrari de desfiintare partiala imobil- Corp C1, suprafata construita la sol de cca 77,0 mp din Constanta, str. Aristide Karatzalinr.12- lucrari de interventie in prima urgenta conform expertiza tehnica care a incadrat in clasa de risc seismic RsI cu recomandarea ca spatiile dezafectate sa fie demolate. Lucrarile de desfiintare partiala imobil- Corp C1 se vor realiza in conformitate cu: caietul de sarcini nr. 122/10.01.2022, lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, certificatul de de urbanism nr. 2713/09.09.2021, autorizatia de desfintare nr.45/09.09.2021, raport de expertiza tehnica, referat privind verificarea de calitate la cerinta A1 a proiectului «Desfiintare anexe, str. dr. Aristide Karatzali nr.12, mun. Constanta, memoriu justificativ rezistenta. Contractul de executie lucrari se va realiza in conformitate cu caietului de sarcini, lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari si documentatia mai sus mentionata, publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P. Constanta la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract de lucrari. Termenul de executie si predare a lucrarii este de 30 zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari. Plata va fi efectuata in lei prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 15.02.2022, ora 14.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si prin imbracarea valorica a listei cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari disponibile in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Form nr.1);declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Form nr.2);formularul de oferta (Form nr.3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara,declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie (Form nr.4),declaratii privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Form nr.5),angajament de participare si disponibilitate (Form nr.6), declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016 (Form nr.7), Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a antemasuratorii.Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.