Data limita depunere oferta:

31.08.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Valoare estimata:

54.800,00  RON
 

Descriere contract:

Serviciile de proiectare – Servicii de proiectare – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii DALI, pentru proiectul „Reamenajare piata agroalimentara PESCARUS”, amplasata in municipiul Constanta, Str. Pescarus, aflata in administrarea R.A.E.D.P.P. CONSTANTA. se vor realiza in conformitate cu: caietul de sarcini nr. 4055/23.08.2022 cu respectarea temei de proiectare si notei conceptuale.

Conditii referitoare la contract:

Serviciile vor fi prestate pe baza de contract de servicii. Durata contractului: 2 luni (60 zile calendaristice) cu posibilitatea de prelungire, justificat de obtinerea avizelor si sustinerea in comisia tehnico-economica a municipiului Constanta si aprobarea prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Constanta a documentatiei elaborate. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform dispozitiilor art. 40, alin.(1) din H.G. 395/2016. Garantia de buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de lucrari. Conform H.G. nr.264 din 13 martie 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice – republicare, Art.4(1), prestatorul are obligatia de a constitui garantia de returnare a avansului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o instituitie de credit din Romania sau o societate de asigurari. Plata serviciului de proiectare se va face astfel: -avansul de 15% din valoarea contractata, in termen de 10 zile de la semnarea contractului; -diferenta in baza facturii emise de catre executant, dupa aprobarea documentatiei FAZA DALI si a avizelor solicitate, acestea avizate de comisia Tehnico-Economica a municipiului Constanta si aprobata prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Constanta cu predarea documentatiei si intocmire proces verbal de predare – primire, pentru fiecare imobil in parte.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa : achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de 31.08.2022, ora 12.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si documentele anexate caietului de sarcini in prezentul anunt publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului (Form nr.1);declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al relatiilor de munca (Form nr.2);formularul de oferta (Form nr.3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara,declaraţie privind constituirea garantiei de buna executie (Form nr.4),angajament de participare si disponibilitate (Form nr.5),declaratii privind evitarea conflictului de interese – art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Form nr.6),declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016 (Form nr.7), Ofertantul declarat castigator va publica la solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”. Va fi ofertata valoarea totala a serviciilor, precum si detaliat pentru fiecare serviciu in parte, respectiv valoarea serviciului pentru fiecare imobil in parte. Oferta va cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a documentele anexate caietului de sarcini.Operatorul economic va detalia serviciile astfel incat autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare:

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute in anuntul publicitar.