ANUNT DE PARTICIPARE in conformitate cu PROCEDURA PROPRIE pentru achizitia serviciilor sociale si a serviciilor specifice prevăzute in anexa 2 din Legea nr. 98/2016 , a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 68, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanta, in calitate de autoritate contractanta, va supune atenției achizitia serviciilor de paza si protectie a sediilor A.F.I. S.R.L. Constanta si a obiectivelor de interes local aflate in administrarea sa pentru 12 luni.

Se va încheia un contract cu o valabilitate de 12 de luni.

1. Valoarea estimată a achiziției :1.779.355,42 lei fără TVA

2. Codul CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

3. Sursa de finanţare: bugetul de venituri si cheltuieli al A.F.I. S.R.L.  Constanta

4. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor

5. Locul prestarii:

  • Sediul A.F.I.Constanța, bd. Tomis, nr. 101,
  • Parc de distracții Țara Piticilor – Parc Tabacarie,
  • Parc de distracții Țara Piticilor – I.C.Bratianu,
  • Parc de distracții Țara Piticilor – Str. Nalbei,
  • Pista Rolleri, Skateri, Bicicliști si Functiuni Conexe – Parc Tabacarie – Str. Soveja,
  • Campus social Henri Coanda –sediul administrativ – str. Stefanita Voda.
  • Grup Sanitar Piața Ovidiu – iunie-august 2023

6. Procedura aleasă : procedura proprie conform art.7 alin. (1) lit. d) coroborat cu art. 68, alin.(1), lit.h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

7. Data si ora limita pentru depunerea ofertei: Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante din loc. Constanta, b-dul Tomis nr. 101 pana la data de 27.02.2023 ora 10,00

8.Data, ora si locul deschiderii ofertei va avea loc in data de 27.02.2023 ora 12,00 la sediul A.F.I. S.R.L.  Constanta, b-dul Tomis nr. 101.

9. Criteriul de atribuire: “pretul cel mai scazut”

10. Documentaţia de atribuire cuprinzand fișa de date a achizitiei, caietul de sarcini, formularele necesare elaborării ofertei, propunerea de contract ce sunt anexate prezentului anunț.

11. Autoritatea contractantă va răspunde oricărei solicitări de clarificare pe site-ul propriu la adresa: http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea “Anunturi” intr-o perioada ce nu va depăși, de regula, 2 zile calendaristice de la primirea solicitarii, dar numai in cazul solicitărilor primite in timp util, respectiv cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă nu are obligația de a răspunde solicitărilor de clarificări care nu au fost transmise in timp util.

12. Alte informatii referitoare la serviciile supuse ofertarii vor fi publicate pe site-ul propriu la adresa de internet de mai sus.

13. Autoritatea contractanta nu răspunde pentru informațiile pe care operatorii economici le dobandesc din alte surse.

14. Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va transmite in cel mult 3 zile

 lucratoare, tuturor ofertantilor, o comunicare in scris referitoare la rezultatul procedurii.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactați la tel./fax nr. 0241/580.523, Compartimentul Achiziții Publice.

DOCUMENTATIE SERVICII DE PAZA